Jak probíhalo "skimmer" měření majáku OK1IF v pásmu 80m s výkonem 500mW.
Aneb "nesmělý" a "opatrný" úvod do zajímavých měření.

Pamatuji si, jak jsem před nedávnem přikládal svůj podpis k petici o zákazu použití skimmeru v závodech. Obával jsem se určitého zneužití a vytvoření podobných věcí, jako vysílání obrovskými výkony do více směrů na VKV. Po prvotních zkušenostech s těmito měřícími zařízeními, však dnes svoje názory musím přehodnotit. Je to zřejmě další postupný vývoj a to směrem pozitivním. SDR přijímače se zřejmě budou stále více rozšiřovat. Sofistikované algoritmy vyhodnocení nám zřejmě v budoucnu přinesou nové a nové poznatky i do oblastí, kde jsme si mysleli, že žádný pokrok se již neočekává. Mají totiž jednu obrovskou výhodu a to tu, že pracují zcela autonomně a automaticky s vysokou přesností výsledků. Zřejmě budou, po propracování určitých metod,  použity k monitorování a měření a to i v takové oblasti, která by mohla contesting vést do "pekel" a "černých děr". Totiž porušování závodních podmínek dosáhlo takového stavu, že je to již nenormální.  Asi těžko budeme OM Power přesvědčovat, že jejich PA jsou vlastně předimenzované. Zvýhodňovat se v závodech "super" koncovými stupni a dalšími podvody, již dnes nemá nic společného s HAM spiritem. Jediná správná cesta musí věst ne přes větší a ještě větší koncové stupně, ale přes větší a ještě větší anténní systémy. To je ta novátorská a plně HAM spirit cesta. Je tomu již více než 8 roků, co jsem orientačně začal monitorovat v pásmu 80m sílu pole různých contestových stanic. Vznikla zajímavá databáze, podle které se dalo orientačně porovnávat, co se u koho děje. Samozřejmě, že na sílu signálů má vliv strašně mnoho faktorů, kde stěžejní je zisk antén, vyzařovací úhel, stav ionosféry a její výška, rozpad či vznik D vrstvy, výskyt ionoduktů po trase a mnoho dalších faktorů. Nikdy však nelze exaktně něco prohlásit, pokud měření probíhá jen z jednoho místa a za použití jediné antény, bez srovnávání s referenčními signály. Systém skimmerů však toto malinko posunuje někam výše. Zřejmě se bude nutné této oblasti více věnovat a to zvláště ve spojitosti s přechodovými ději v ionosféře. Zkrátka bude to velice zajímavá cesta k "umravňování" té šíleně špatně nastoupené cesty BIG GUNS. Čím dříve se nad tím zamyslíme, tím bude naše snaha o srovnávání korektnější.  Ale přeci jenom  i zde musíme  být velice opatrní a obezřetní. Zatím skutečně nejsou stanoveny exaktní metody s uvažováním všech vlivů. Ionosféra je šíleně dynamická věc, která se s polohou může šíleně měnit a to i v relativně blízkých  vzdálenostech. Na vyšších pásmech si tedy zatím nedovedu představit, jak všechny tyto vlivy studovat. U nižších pásem (160 a 80m) si to však představuji již snáze. Ale..... Šlápnutí vedle by mohlo mít nedozírné následky a mohlo by vytvořit "anti nástroj".
Uvedl jsem již orientačního měření majáku v pásmu 40m. Srovnávání s blízkými ionogramy z Průhonic je velice zajímavé, má však dosti malou vypovídací schopnost. Samozřejmě ukazuje zajímavé přechodové jevy, zvláště kolem východu a západu sluníčka. Daleko zajímavější je však orientační měření v pásmu 80m. Opět tedy maják 500mW, anténa "pádlovka" a kontrola síly signálu přes celou noc. Ale jak říká klasik. Jedno měření = žádné měření. Přesto však již i zde se dají poznat korelace se známými jevy. Co jsme tedy naměřili?

Maják byl spuštěn s textem:

vvv cq ok1if ok1if ok1if beacon 500mw lw42m jo70ms testing skimmer rx+

Někteří z Vás se domnívají, že skimmer to cq nutně potřebuje ke spojení s Vaší call. Ověřil jsem si však, že i vynecháním tohoto CQ jsem byl skimmerem bezpečně zachycen. Dále zde bylo podezření, že někdy při měření síly signálu skimmer omylem k naší volačce přiřadí signál naší protistanice. Kromě jednoho sporného případu (náhle udávané zesílení o 15dB) však skimmer měřil korektně. Dokonce i tak sporné dopočítávání výkonu někoho, při srovnávání s referenčním signálem majáku, vycházelo velice přesně. Tady asi budeme muset být obezřetní. Totiž každý může mít maximum vyzařování pod jiným úhlem, to se může projevit např. dodatečným útlumem v D vrstvě. Můžeme mít jinou vzdálenost a jiný azimut ke skimmer přijímači (tedy jinou oblast odrazu). Skutečně těch vlivů může být mnoho. Ale orientačními zkouškami např. dnes s OK2CQR, kde náš azimut ke DK9IP byl přibližně 250° a vzdálenost přibližně stejná, až zarážejícím způsobem souhlasila v rozdílu mezi 500mW a 100W. (Asi máme s Petrem i stejné pádlovky HI).
Praktické rozdíly většinou jsou v oblasti pod 2-3dB od teoretických hodnot. (Vysílání ze stejného místa jen s jiným výkonem). Tedy přesnost měření až neskutečně veliká.  Ale zkuste si to sami. Problém při těchto měřeních bývá většinou v časovém posunu mezi těmito dvěma měřeními.  Ale vraťme se k tomu, co bylo naměřeno. Pouze dva skimmer přijímače zachytily signál 500mW.

DL2CC   JN48NS Azimut 245°    QRB 479km
DK9IP     JN48EX Azimut 250°    QRB 518km

Změřená síla mého signálu nad šumem, se u nich dosti podstatně lišila. Problém je asi v použitých přijímačových anténách.
DL2CC OK1IF 3559.5 CQ 4 dB 15 wpm 0232z 12 Mar
DK9IP OK1IF 3559.5 CQ 15 dB 15 wpm 0230z 12 Mar


JN48NS 245° 479
JN48NS 245° 479
JN48NS 245° 479
JN48NS 245° 479
Pokud změřené hodnoty v závislosti na čase vyneseme do grafů, pak dostaneme následující:
V pravo je spojnicový graf s vyhlazenou zelenou křivkou trendu. Tím bychom měli eliminovat určité chyby měření, které se vymykají trendu. (Možná až příliš přísná podmínka na časové rozdíly kolem 20 minut)

Všimněte si, že křivka trendu je u obou skimmerů přibližně shodná. U DL2CC vzhledem k malým naměřeným hodnotám není tak výrazná.

Co z toho můžeme usuzovat?  No pojďme si vynést typické ionogramy pro "boule" na křivkách trendu.V pravo je čas ionogramu v UTC. Už tam něco vidíte? Rozhodující je výška odrazné vrstvy. Musíme si uvědomit, že skimmer přijímače jsou od nás ve vzdálenosti přibližně 500km. Tady již nevyužíváme vlastnosti pádlovky pro šíření kolmo nahoru (kde má nejvyšší zisk), ale přeci jenom složku pod úhlem menším jak 90°. Všimněte si například maxima signálu. Ten nastal těsně po 22 UTC. A co nám ukazuje ionogram z 22.15 UTC? Pracovní kmitočet je téměř shodný s kritickým kmitočtem. Ano je to náš známý "směrnicový efekt". Fenomén nás QRPistů. A v tu dobu je skutečně náš signál zachycen s v maximální možné úrovni. Jakoby nám někdo "zdarma" věnoval PA zesilující 4x. Ale o tom už jsme se bavili tolikrát, že nemá smysl to zde opakovat. Snad jen můžeme konstatovat, že to funguje.

Co tedy říci v závěru těchto počátečních "opatrných" měření?

Samozřejmě tyto experimenty může provádět každý z Vás. Kde to najdu?

http://www.reversebeacon.net/

Snad ještě jedno upozornění. Pro tento "výzkum" je nutné používat majáků. Maják by však neměl působit rušivě. Skutečně výkon kolem 500mW je téměř dostatečný. Stejně se však najde někdo (už mne upozorňovaly stanice z DL), kterým se maják nelíbí. Chápu ho a snažím se být s majákem "on air" co nejméně. Přesto bych však uvítal zájemce o podobné pokusy. A co je ideální maják? Samozřejmě naše oblíbené zařízení RockMite s vyměněným obvodem klíčování.

http://www.hamgadgets.com/store/product_info.php?products_id=48

Stojí sice asi 7USD (kolem 150 Kč), ale je to vynikající věc. Tedy hodně úspěchu ve výzkumu.