Jsou vulgární výrazy na našich pásmech zakázány?
(Jak trapné bavit se o samozřejmostech)

Převaděč OK0BC v ranních hodinách. Probíhá zde technická debata nesouvisející s radioamatérstvím. Ale koneckonců proč ne, určitě to je zábavnější jak poslouchat 30x za sebou to samé počasí (nechci někoho urážet a ponižovat ho, třeba mne s přibývajícím věkem čeká totéž, zkrátka technika se nám vypařila). Tedy chvíli poslouchám, jak je to s tou spotřebou tepla. Docela mne to zajímá, protože jsem profesně prováděl tyto výpočty u sušících strojů a tak do této problematiky trošku vidím. Tedy možná bych se mohl i zapojit. Zcela určitě bych se nezapojoval do diskusí na téma vlakových brzd, zda systém Kunze - Knorr, či DAKO. I když dnes jsme skoro všichni díky Googlu počítačovými inženýry. Přeci jenom mi to však nedá a čekám, až se udělá mezírka a mohu chlapce upozornit na několik technických nesrovnalostí v jejich úvahách. V tom se však beseda obrací jednostranně jiným směrem a tak se dozvídám, že by ty "blb..ce" pověsil za "kou..le" do průjezdu. Vedle Jana (OK1JVF) žehlí, jakmile toto uslyší, tvrdým hlasem přikazuje: "Ale rychle to koukej vypnout. To je asi tak vše, co Vám z toho Hamspiritu zbylo. A ty se mi divíš, že nechci vysílat, co bych si s nimi mohla tak říkat? Od rána jsem se dozvěděla, že padají "sr...čky", že mají jít všichni "do...".
Přeci jenom jsem amatér s dlouho vydaným pasem a opravdu pamatuji HAMspirit a slušné chování. Dostal jsem pocit, že musím okamžitě zakročit a upozornit, že autor těchto slov si zřejmě popletl druh provozu a myslí si, že je na skype a nebo v hospodě. Možná si neuvědomil, že toto vysílání je slyšet téměř po celých Čechách a určitě také v zahraničí.
 Tedy v mezeře vstupuji do komunikace. "Zdeňku, prosím jsi na radioamatérském převaděči, prosím chovej se tak a nebuď sprostý". ( To jméno by mohlo být třeba i Vl´áďo, Sultáne, Tyrle.....). Čekám před poslouchající dámou pokání. Ovšem to co přišlo, tak to mne očividně zaskočilo. "Co si to dovoluješ, ty nejsi žádný kontrolní orgán, běž si moralizovat na hrad, jestli se ti to nelíbí, tak to vypni a neposlouchej to. Jasný?". Pod tím hlasem bych podle tvrdosti si dovedl představit i Ramba a ne o hlavu menšího člověka. Je vidět, že rádio dává křídla. Jsem tak zaskočen, že mi jakákoliv obrana připadá zbytečná. Tedy jen namítnu: "To přeci nesmíš, to nám zakazují povolovací podmínky. Mne ta sprostá slova připadají strašně trapná.".

"Tak to vypni a neposlouchej to, už jsem ti to jednou říkal, jasný?". Tentokrát už je vidět jasná "Tvrdost" v hlasu. Tak to jsem si to zase zavařil. " Běž si poslechnout 80m, tam se dějou věci". Nevím sice jaká je souvislost mezi OK0BC a osmdesátkou, je však pravda, že tam pro jistotu už vůbec nechodím. Tady na OK0BC jsem měl pocit, že mohu věci pomoci, na 80m však jsem to dávno vzdal. Koneckonců, licence podle žádných předpisů není vázána na zdravý rozum, slušnost a poslední psycho testy. Jo to piloti to mají těžší. Přeci jen však po delší pomlce se mi dostalo uznání. "Omlouvám se všem, že jsem použil sprostá slova, Milan to myslel dobře". Ještě se mi klepe hlas a nemohu na to reagovat. Pokud však je to tak, tak mu na Kozákově koupím panáka. Je to slušný člověk, jen si zkrátka neuvědomil, že dělá svými řečmi vlastně v éteru obraz všech radioamatérů a vlastně i můj. Hledám tedy paragraf, kde je výslovně napsáno, že se nesmějí používat vulgární výrazy. Okamžitě to nacházím:


§ 6

Obsah vysílání

(1) Je dovoleno vysílat jen v otevřené řeči. Otevřenou řečí se rozumí i použití zkratek, mezinárodních kódů a komunikačních protokolů. Obsahem vysílání však nesmí být zprávy, informace a výzvy, jejichž podstata by byla v rozporu se zásadou ochrany základních lidských práv a svobod ve smyslu mezinárodních smluv i právního řádu České republiky a se zásadou dobrých vztahů mezi národy a státy, vulgární výrazy, zprávy a vysílání mající povahu reklamního, rozhlasového nebo jiného komerčního vysílání.

No jo, ale to je ale z vyhlášky č. 201/2000 Sb. Ta už neplatí. No nevadí, myslím si. Najdu tedy tu platnou. Celkem v pohodě ji nacházím. Čtu....tentokrát v paragrafu 8, platné vyhlášky č.156/2005 Sb.

Obsah vysílání
(1)
Obsahem vysílání nesmí být zpráva mající povahu komerčního, rozhlasového nebo televizního vysílání.
(2)
Stanici nelze pouţít k předávání zpráv třetím osobám s výjimkou případů, kdy se jedná o odvrácení bezprostředně hrozícího nebo existujícího nebezpečí při ohroţení lidského ţivota, zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí. V takovém případě je amatérská radiokomunikační sluţba povaţována za tísňovou komunikaci a k tomuto účelu můţe kaţdý operátor vyuţívat všechna kmitočtová pásma určená pro amatérskou radiokomunikační sluţbu.

Hledám to slovo "vulgární" a......nenacházím. Pane bože, tak vlastně na tom světě je něco jiného, vulgarity se už mohou říkat, nemusím se chovat slušně a HAM spirit byl v minulém století. Tak a nezbývá, než abych se omluvil já. Je mi z toho smutno, ale musím to uvést na pravou míru:
"Karle, Vláďo, Zdeňku, Sultáne a Tyrle, omlouvám se Vám za svoji výtku. Nejsem kontrolní orgán, nikdy jím nebudu a dovolil jsem si zcela špatně v rozporu s vyhláškou č.156/2005 Sb., Vás na něco upozorňovat, co již dávno neplatí. Na svou čest prohlašuji, že pokud se mi příště nebude něco líbit, tak to provedu přesně podle Vašeho doporučení. Vypnu to. Koneckonců to tak už udělalo spousty hamů. Naše pásma jsou pro všechny s licencí a nikde nikdo nám nic nebude zakazovat.
"Ámen"
L.P.  1.dubna 2015 - první den "Nového zákona".